OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Prihlásenie do kurzu

Prihláška poslaná cez internet je považovaná za záväznú. Slúži na rezerváciu miesta v kurze. Pre dokončenie prihlásenia sa do kurzu cez internet je potrebné uhradiť plnú sumu kurzu.

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a študentom vzniká na základe úhrady plnej sumy kurzy prípadne zálohy, najneskôr však v deň nástupu na kurz.

Prihlásenie do kurzu a uhradenie plnej sumy/zálohy kurzu je záväzné. Prípad odstúpenia z kurzu je upravený v bode 3 (Storno podmienky).

 

2. Platba

Študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ sa svojím podpisom zaväzuje uhradiť cenu za vybraný kurz cudzieho jazyka, a to v hotovosti alebo vkladom respektíve prevodom na účet spoločnosti, ktorý je vedený v Tatrabanke :

Číslo účtu: 262 0835 235/1100
Účel platby: Vaše meno a priezvisko
Konštantný symbol: 0558

Deň splatnosti kurzovného je najneskôr v deň stanoveného dátumu začatia kurzu, na ktorý sa študent zapísal.

Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet spoločnosti.

Študent, zákonný zástupca alebo zamestnávateľ berie na vedomie, že zaplatené školné sa po nastúpení na kurz nevracia. Pozri bod 3 (Storno podmienky).

Zaplatené kurzovné nie je možné prenášať do ďalšieho termínu kurzov, ale treba ho vyčerpať v termíne, na ktorý sa študent riadne prihlásil.

 

3. Storno podmienky

Pri stornovaní kurzu v rámci uplynutia prvých dvoch týždňov výučby si uplatňuje English4You storno poplatok vo výške 15%  z ceny kurzu. Po uplynutí prvých dvoch týždňov výučby bude účtovaný storno poplatok v plnej výške ceny kurzu, na ktorý bol študent zapísaný.

Pri zrušení súkromnej hodiny deň dopredu sa hodina nezarátava, ak však študent zruší hodinu v deň výučby, hodina sa počíta ako odučená.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

English4You si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v z dôvodu nenaplnenia kapacít kurzu, pričom kapacitné minimum na otvorenie kurzu je 5 účastníkov. V takomto prípade má študent právo na vrátenie alikvotnej časti za stornovaný kurz. Alikvotná časť sa vypočíta ako súčet poplatkov za jednotlivé nezrealizované hodiny. Poplatok za zrealizované hodiny sa účastníkom kurzu nevracia.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so študentom bez akejkoľvek náhrady v prípade, že študent svojím správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu, zamestnancov alebo pedagógov spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh kurzu.

Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak študent neuhradí dohodnuté kurzovné v lehote jeho splatnosti.

 

5. ZĽavy

English4You si váži každého študenta a z toho dôvodu dostáva každý študent, ktorý absolvoval jeden semester v English4You automatickú zľavu 10%. T.j. dospelí neplatia za kurz 169.- ale iba 152.-Eur .

Ak sa zahlásia viacerí členovia rodiny majú nárok na zľavu 5% z jedného kurzu, bez ohľadu na to, či boli v minulosti našimi študentmi. V prípade, že už absolvovali jeden semester v English4You, zľava 5% sa im priratúva ku automatickej zľave 10%. T.j. v prípade dospelého kurzu neplatia 169.- ale iba 143.-Eur.

 

6. Všeobecné podmienky

a) Jazykový kurz trvá podľa zvoleného programu. Je rozdelený na dva semestre v trvaní 36 vyučovacích hodín.

b) Počet účastníkov v kurze je minimálne 5 a maximálne 8.

c) U študenta mladšieho ako 18 rokov vypĺňa a podpisuje zmluvu jeho zákonný zástupca.

d) Za neúčasť študenta na výučbe neposkytuje spoločnosť žiadnu finančnú kompenzáciu. Študent má však právo nahradiť si zameškané hodiny v inej skupine na rovnakej úrovni, ak takáto existuje, a to v priebehu konania kurzu, na ktorý sa zapísal. Nárok nahradiť si zameškané hodiny zaniká v deň riadneho ukončenia kurzu, na ktorý bol študent zapísaný. To sa nevzťahuje na študentov individuálneho štúdia – pozri bod „e“ Všeobecných podmienok.

e) Študent individuálneho štúdia má možnosť presunúť alebo zrušiť vopred dohodnutú hodinu z bloku, ak sa jej nemá možnosť zúčastniť. Takéto presunutie alebo zrušenie hodiny je však potrebné oznámiť aspoň  jeden deň pred riadnym konaním hodiny. V prípade, že sa študent nedostaví na vyučovanie a neoznámi túto skutočnosť aspoň jeden deň pred riadnym časom jeho vyučovacej hodiny, bude mu účtovaný poplatok za riadnu vyučovaciu hodinu.

f) Študent individuálneho štúdia si musí predplatený blok 5 prípadne 10 hodín vyčerpať v priebehu 2 mesiacov. V prípade, že nedôjde k vyčerpaniu predplateného bloku po období 2 mesiacov, bude klient vyzvaný na urýchlené vyčerpanie zvyšných predplatených hodín v najbližších 30 dňoch. Ak k ich vyčerpaniu nedôjde, škola má právo odstúpiť od zmluvy so študentom bez poskytnutia akejkoľvek kompenzácie.

g) English4You neručí za stratu cenností a peňazí v priestoroch jazykovej školy, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

h) Študent kurzu ručí English4You za škody, ktoré spôsobí v učebni a v jej okolí a English4You si od neho môže vymáhať plnú úhradu spôsobených škôd.

7. Ochrana osobných údajov

a)Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely English4You v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Obchodné podmienky (verzia 1.1) sú platné od 02.09.2015.